info@vpp.nl    |     Telefoon 088 600 17 10

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

VPP Plastimex BV
Nijverheidswerf 3-13
1402 BV Bussum

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 29 januari 1997 onder nummer 33/1997.

1 - toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iede­re overeenkomst tussen VPP Plastimex BV, hierna te noemen "VPP", en koper.
1.2 Onder "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die producten van VPP koopt en/of diensten van VPP afneemt en/of enige overeenkomst met VPP aangaat of wenst aan te gaan.
1.3 Ook indien de formulering van een bepaling uit deze voorwaarden is toegespitst op een verkoopovereenkomst, is die bepaling tevens van (overeenkomstige) toepassing op iedere andere met VPP afgesloten overeenkomst.
1.4 De koper met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle nadien met VPP gesloten overeenkomsten.

2 - offertes

2.1 De door VPP gemaakte offertes zijn vrijblijvend. VPP kan een offerte binnen drie werkdagen na aanvaarding alsnog intrekken.
2.2 Indien de offerte van VPP niet binnen de op de offerte vermelde termijn of, indien op de offerte geen termijn wordt vermeld, binnen 30 dagen na offertedatum schrif­te­lijk is aanvaard, door het plaatsen van een order of anderszins, is VPP gerechtigd de offerte als ingetrok­ken te beschouwen.

3 - prijzen

3.1 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, rechten en vervoerskosten, tenzij anders aangegeven.
3.2 Als prijs geldt hetgeen met koper is overeengekomen, met dien verstande dat VPP gerechtigd is tot verhoging van de prijs bij tussentijdse wijzigingen van de kost­prijsfacto­ren. Als zodanige wijzigingen worden onder meer aange­merkt: verhoging van grondstofprijzen, lonen, sociale lasten, vrachtkosten, krachtens publiekrecht verschuldig­de heffingen.

4 - betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen netto na factuurdatum.
4.2 Koper is niet bevoegd tot verrekening van de te betalen prijs met enige tegenvordering.
4.3 Klachten van koper omtrent de uitvoering van de over­een­komst of door koper gepretendeerde tegenvorderingen geven koper niet het recht betaling van de prijs op te schor­ten.
4.4 VPP kan deelleveringen afzonderlijk factureren.
4.5 Vanaf de eerste dag na afloop van de betalingstermijn is koper over het dan nog opeisbare bedrag een rente ver­schuldigd van 1,5% per maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt gerekend.
4.6 Indien koper ook na sommatie niet of niet tijdig be­taalt, wordt onze vordering vermeerderd met buitenge­rechtelijke incassokosten ten bedrage van minimaal 15% van het in totaal verschuldigde bedrag.

5 - levertijd

5.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient koper VPP schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij koper voor de levering een redelijke termijn van minimaal 15 werkdagen na ingebre­kestelling dient aan te houden (de naleveringstermijn).
5.2 Ook indien een fatale termijn is overeengekomen, geldt altijd een naleveringstermijn van 15 werkdagen, welke termijn in dat geval ingaat op de dag volgend op het verstrijken van de overeengekomen termijn.
5.3 Overschrijding van de (na)leveringstermijn geeft koper nimmer het recht om schadevergoeding te vorderen.

6 - instructies

6.1 Indien VPP van koper te laat of onvoldoende instructies of medewerking ontvangt voor de levering van haar produc­ten en/of diensten, is VPP gerechtigd om alle daardoor veroorzaakte extra kosten aan koper in rekening te bren­gen en een redelijke naleveringstermijn aan te houden, dan wel de overeenkomst te ontbinden of de producten elders op te slaan en te verzekeren, alles voor rekening en risico van koper en onverminderd het recht van VPP op schadevergoeding.

7 - reclames

7.1 Koper dient de gekochte zaken bij aflevering te onder­zoe­ken.
7.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient koper deze binnen 8 dagen na de aflevering schrif­telijk aan VPP te melden.
7.3 Niet zichtbare gebreken dient koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen één maand na afleve­ring schriftelijk aan VPP te melden.
7.4 Indien koper binnen genoemde termijnen van 8 dagen, respectievelijk één maand geen schriftelijke klacht bij VPP heeft ingediend, geldt het door VPP geleverde als door koper goedgekeurd en aanvaard.
7.5 Aantallen, afmetingen, materiaaldikten en -gewichten worden zo nauwkeurig mogelijk in acht genomen. VPP is gerechtigd zaken te leveren die geringe afwijkingen vertonen.

8 - onmiddellijke opeisbaarheid - beëindiging van de overeen­-
komst

8.1 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van koper zullen de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
8.2 Vorderingen van VPP op koper zijn voorts onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan VPP om­stan­digheden ter kennis komen die VPP goede gronden geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtin­gen zal voldoen;
- indien VPP koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In deze gevallen is VPP bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onvermin­derd het recht van VPP schadevergoeding te vorderen.

9 - overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die ontstaan buiten wil en toedoen van VPP. Hieronder zullen mede zijn begre­pen: stakingen in andere bedrijven dan die van VPP, wilde stakingen of politieke stakingen in het be­drijf van VPP, een algemeen gebrek aan benodigde grond­stoffen en andere voor het totstandbrengen van de over­eengekomen prestatie benodigde zaken of dien­sten, niet voorzienbare stagnatie bij toele­veranciers of andere derden waarvan VPP afhanke­lijk is en algemene vervoers­problemen.
9.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere ver­plichtingen van VPP opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VPP niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
9.3 Indien VPP bij het intreden van de overmacht al gedeelte­lijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk con­tract.

10 - aansprakelijkheid

10.1 VPP is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan de geleverde zaken, tenzij koper aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld van VPP of haar leidinggevende ondergeschikten.
10.2 Behoudens produktaansprakelijkheid als bedoeld in Boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek, is iedere andere aansprakelijk van VPP altijd beperkt tot maximaal:
a. het factuurbedrag;
b. het bedrag dat door verzekering wordt gedekt, indien en voor zover VPP tegen de desbetreffende aansprake­lijkheid is verzekerd en indien het door verzekering gedekte bedrag hoger is dan het factuurbedrag als bedoeld onder a.
10.3 Iedere vordering van koper jegens VPP vervalt door het enkele tijdsverloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

11 - eigendom-risico

11.1 Vanaf de datum dat VPP haar producten ter levering heeft aangeboden berust het risico daarvoor bij koper.
11.2 De geleverde zaken blijven eigendom van VPP totdat koper de daarvoor verschuldigde prijs, eventuele rente en bijkomende kosten volledig heeft voldaan.
11.3 Indien VPP in het kader van de levering tevens werkzaam­heden heeft verricht, duurt het eigendomsvoorbehoud voort totdat koper ook de vergoeding voor die werkzaamheden volledig heeft voldaan.
11.4 Het eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor alle vorderin­gen, die VPP op koper verkrijgt wegens tekortschieten door koper in de nakoming van één of meer van zijn ver­plichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
11.5 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op koper is overgegaan, is het koper niet toegestaan om over deze zaken te beschikken, dan wel aan een derde enig recht daarop te verlenen, tenzij er sprake is van aanwending van de zaken binnen het kader van de gewone bedrijfsuit­oefening van koper.

11.6 Indien koper tekortschiet in de nakoming van zijn beta­lingsverplichting of VPP goede grond heeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichting zal tekortschie­ten, is VPP gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, onverminderd haar verdere rechten jegens koper.

12 - toepasselijk recht - geschillen

12.1 Op elke overeenkomst tussen VPP en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen VPP en koper, met uitzondering van die behorende tot de competentie van de Kantonrechter, zullen - naar keuze van VPP - worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam dan wel enige andere bevoegde rechter.

13 - gedeeltelijke nietigheid - omzetting

13.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partij­en voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.

14 - coulance - geen rechtsverwerking

14.1 Indien wij uit coulance of om ander redenen van commer­ciële aard jegens koper geen beroep doen op enige toepas­selijke bepaling van deze algemene voorwaarden, verwerken wij daarmede niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep op de desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze algemene voorwaarden te doen.